Privatumo Politika

 

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SIDONAS.LT PRIVATUMO POLITIKA

 

I.                BENDROSIOS NUOSTATOS

1.          Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės www.sidonas.lt ir pirkėjo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.          Asmens duomenų tvarkytojas (toliau – Administratorius) UAB “Sidonas ir Ko”, įmonės kodas 180886050, registruotos buveinės adresas Kęstučio g. 20-1, LT-87120 Telšiai.

3.          Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos Reglamentas (ES) 2016/679.

4.          www.sidonas.lt  vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1.     Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2.      Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3.     Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

4.4.     Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4.5.     Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4.6.     Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

5.          E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.sidonas.lt  juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. El. parduotuvės lankytojams kiekvienam duomenų tvarkymo tikslui suteikiamas sutikimas opt-in būdu.

6.          Administratorius, suprasdamas Kliento privatumo užtikrinimo svarbą, saugo ne tik Interneto vartotojus, kurie lankosi Internetinėje parduotuvėje, bet ir Klientus, kurie sutiko suteikti Administratoriui savo Asmens duomenis per kitus komunikacijos kanalus, t. y.:

6.1.      Internetinę Administratoriaus paskyrą, esančią puslapyje www.facebook.com ir visus kitus internetinius puslapius, pažymėtus arba konotuotus ženklu „Facebook“ (įskaitant subdomenus, tarptautines versijas, valdiklius ir mobiliają telefono versijas), kurių veikimo taisyklės grindžiamos reglamentu nustatytomis nuostatomis, visų pirma https://www.facebook.com/legal/terms, pateikiamos atitinkamai per Facebook Inc. ar Facebook Ireland Limited (toliau – Socialinis tinklas Facebook), taip pat per programas, leidžiančias Administratoriui socialiniame tinkle Facebook surengti reklamos kampanijas, įskaitant konkursus, mobiliąją programėlę. 

 

II.         DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS IR APIMTIS BEI DUOMENŲ GAVĖJAI

7. Administratorius gali tvarkyti šiuos Klientų Asmens duomenis:

7.1.     Klientai, kurie naudojasi Internetinės parduotuvės paslaugomis, nepriklausomai nuo to, ar jie jungiasi per Mobiliąją programėlę, atveju:

7.1.1.     vardas ir pavardė;

7.1.2.     Unikalus vartotojo ID;

7.1.3.     elektroninio pašto adresas;

7.1.4.     kontaktinio telefono numeris;

7.1.5.     pristatymo adresas (gatvės, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, vietovės, šalis), gyvenamosios vietos / veiklos vykdymo / buveinės adresas (jei jis skiriasi nuo pristatymo adreso), banko sąskaitos numeris, prekių krepšelis;

7.1.6.     Demografinė informacija, tokia kaip pašto kodas;

7.1.7. Gimimo data.

8.          Kiekvieną kartą Administratoriaus tvarkomų duomenų tikslas, apimtis ir gavėjai nustatomi pagal Kliento duotą sutikimą ar įstatymus, ir yra sukonkretinami Kliento veiksmais, kuri imtasi Internetinėje parduotuvėje ar kitais komunikacijos su Klientu kanalais. Pavyzdžiui, jei Klientas Užsakymo pateikimo metu pasirenka, kad atsiims prekę pats, o ne per kurjerį, jo Asmens duomenys bus tvarkomi siekiant sudaryti ir gyvendinti Pardavimo sutartį, tačiau jie nebus perduodami vežėjui, pristatančiam siuntas pagal Administratoriaus pavedimą.

9.          Kliento asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

9.1.1.     prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo (tvarkymo pagrindas – paslaugų teikimo sutartis - PASKYRA, kurią sudarote prisiregistruodami internetinėje svetainėje);

9.1.2.     rinkodaros tikslu; (tvarkymo pagrindas – kliento sutikimas);

9.1.3.     apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

9.1.4.      išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

9.1.5.     spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

9.1.6.     vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

9.1.7.     Kitais tikslais Kliento Asmens duomenys gali būti tvarkomi remiantis savanoriškai Kliento duotu sutikimu, galiojančiais įstatymais ir/arba teisėtų interesų pagrindu.

10.      Galimi Klientų Asmens duomenų gavėjai (tvarkytojai):

10.1. Klientui Internetinėje parduotuvėje pasirinkus pristatymą paštu ar naudojantis kurjerio paslaugomis, Administratorius pateikia atitinkamus būtinus Kliento Asmens duomenis išrinktam vežėjui ar tarpininkui, pristatančiam siuntas, pagal Administratoriaus pavedimą;

10.2. Klientui Internetinėje parduotuvėje pasirinkus atsiskaitymą elektroniniu būdu arba banko kortele, Kliento Asmens duomenys pateikiami išrinktam subjektui, aptarnaujančiam šiuos mokėjimus Internetinėje parduotuvėje.

10.3. Klientas, užpildydamas duomenis, esančius programoje, leidžiančioje Administratoriui Socialiniame tinkle Facebook surengti reklamines kampanijas / konkursus, formose, kiekvieną kartą perduoda Administratoriui formoje nurodytus Asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę, adresą korespondencijai, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, drabužių dydį.

11.      Internetinėje parduotuvėje atlikti pasirinkimai, kiti Kliento savanoriškai pateikti asmens duomenys. Klientų, kurie nėra vartotojai, atveju Administratorius gali papildomai gauti Kliento įmonės pavadinimą ir mokesčio mokėtojo identifikacinį numerį;

12.      Kliento Asmens duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu laikoma būtinybė gyvendinti jo sudarytą sutartį ar jo prašymu imtis veiksmų, prieš sudarant tokią sutartį. Duomenų tvarkymo savo produkto ar Administratoriaus paslaugų tiesioginės rinkodaros atveju pagrindu laikomas Administratoriaus teisėtai pagrįsto tikslo įgyvendinimas (pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymus, teisėtai pagrįstais tikslais laikomi, ypač, savo produktų ar Administratoriaus paslaugų tiesioginė rinkodara).

 

III.           TEISĖ KONTROLIUOTI, SUSIPAŽINTI SU SAVO DUOMENIMIS BEI JUOS TAISYTI

13.      Klientas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis bei kaip jie tvarkomi, taip pat teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Įstatymų nuostatos, taip pat teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslu).

14.      Prieš kreipdamasis dėl savo teisių gyvendinimo duomenų subjektas turi nurodyti savo tapatybę, pavyzdžiui, kartu su prašymu pateikdamas asmens dokumento kopiją. Kliento teisės bus įgyvendintos tik tuo atveju, jeigu Klientas įrodys, kad jis yra tas duomenų subjektas, kuris gali kreiptis dėl jų įgyvendinimo.

15.      Klientas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu pagalba@sidonas.lt arba telefonu+370 602 34353

 

IV.           KOMERCINĖ INFORMACIJA

16.      Administratorius turi technines galimybes bendrauti su Klientu nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, siunčiant el. laiškus).

17.      Komercinė informacija, susijusi su Administratoriaus vykdoma komercine veikla ar subjektais, su kuriais Administratorius bendradarbiauja, gali būti perduodama išskirtinai esant pareikštai Kliento valiai.

18.      Jei Klientas davė sutikimą, Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi produktų ar paslaugų, priklausančių subjektams, su kuriais Administratorius bendradarbiauja, rinkodaros tikslais.

V.    SLAPUKAI (angl. COOKIES)

19.      Internetinės parduotuvės puslapyje naudojama technologija, kuri saugo ir turi prieigą prie informacijos, esančios Kliento kompiuteryje ar kitame jo renginyje, prijungtame prie tinklo (ypač naudojant slapukus), ir kurios tikslas yra užtikrinti, kad Klientui būtų maksimaliai patogu naudotis Internetine parduotuve, įskaitant statistinius tikslus ir pateikiamos reklamos, turinio, įskaitant Administratoriaus partnerių ir reklamos teikimą jo pritaikymą prie Kliento interesų. Kliento apsilankymo Internetinės parduotuvės puslapyje ar Mobiliosios programėlės naudojimo metu gali būti automatiškai renkami duomenys apie apsilankymą, įskaitant informaciją apie internetinio puslapio, iš kurio Klientas buvo nukreiptas Internetinės parduotuvės puslapio, domeno pavadinimą, naršyklės tipą, operacinės sistemos tipą, IP adresą, kitą http protokolu perduodamą informaciją. Be to, Administratorius gali tvarkyti eksploatacinius duomenis arba informaciją apie renginio, per kurį Klientas gauna prieigą prie Internetinės parduotuvės puslapio, buvimo vietą.

20.      Internetinės parduotuvės puslapyje naudojamų slapukų tikslas pirmiausia pritaikyti interneto puslapio turinį prie vartotojo pageidavimų bei padidinti interneto puslapio turinio naudingumą ir personalizavimą.

 

RŪŠIS

APRAŠYMAS

GALIOJIMO LAIKAS

Būtini

Būtini tam, kad svetainė tinkamai veiktų, bei leidžia tinkamai reaguoti Kliento veiksmus

 

Funkciniai

Išsaugo kliento poreikius

 

Išoriniai

Naudojami vidaus tikslams:

leidžia tobulinti svetainės darbą remiantis tuo, kaip ja naudojasi Klientai.

 

 

21.      Internetinės parduotuvės puslapyje naudojami slapukai nėra kenksmingi nei Klientui, nei Kliento naudojamam kompiuteriui / galiniam renginiui, todėl nerekomenduojame savo naršyklėje išjungti jo atsisiuntimą. Internetinės parduotuvės puslapyje naudojami dviejų tipų slapukai: sesijos slapukai, kurie saugomi Kliento kompiuteryje ar mobiliajame renginyje, kol Klientas neatsijungia iš internetinio puslapio arba išjungia programinę rangą (interneto naršyklę), ir nuolatiniai, kurie saugomi Kliento įrenginyje iki slapukų parametruose nurodyto laiko arba tol, kol jie ištrinami naršyklėje rankiniu būdu.

22.      Internetinės parduotuvės puslapyje naudojami slapukai:

Google Analytics slapukai

_gat / _ga / _gid - šie slapukai renka anoniminę informaciją apie svetainės lankytojus. Tai padeda tobulinti turinį mūsų svetainėje. (ga – 2 metai; gid – 24 valandos; gat – 1 minutė)

Mailerlite slapukai

mailerlite:webform:shown – naudojamas nustatyti, ar puslapio lankytojas matė iššokantį langą (angl. ,,popup”) ar ne.

__cfduid – naudojamas identifikuoti atskirus klientus už bendro IP adreso ir taiko saugumo nustatymus pagal kliento reikalavimus.

Hotjar slapukai

_hjIncludedInSample –nustatytas, kad leistų Hotjar sužinoti ar vartotojas yra įtrauktas į mėginį, kuris yra naudojamas sugeneruoti piltuvėlius.

Sutikimo banerio slapukai

__hssc – saugo seansus. Naudojama nustatyti, ar turime didinti seanso numerį ir laiko žymes __hstc slapuke. (30 min)

__hssrc – kai HubSpot pakeičia seanso slapuką, šis slapukas taip pat yra nustatytas. Nustatytas 1 ir naudojamas nustatyti, ar lankytojas perkrovė svetainę. Jei šis slapukas neegzistuoja, manoma, kad tai naujas seansas.

__hstc – pagrindinis slapukas lankytojų stebėjimui. Susideda iš domeno, utk, pirmo, dabartinio ir paskutinio apsilankymų laiko žymių bei seanso numerio. (2 metai)

hubspotutk – naudojamas siekiant stebėti lankytojų tapatybę. (10 metų)

Facebook stebėjimo slapukai

datr – svetainės saugumas ir vientisumas. Naudoja naršyklės ID. (2 meta)

 fr – skirtas reklamoms. Naudoja užšifruotą Facebook ir naršyklės ID. (3 mėnesiai)

Kiti slapukai

TawkConnectionTime / __tawkuuid - trečiosios šalies slapukas, kuris prisimena jus, kad galėtume susieti pokalbius ir pateikti geresnę paslaugą.

Intercom-id-[xxx] –naudojamas kaip seansas, kad vartotojai galėtų tęsti pokalbį, kai jie naršo svetainėje.

PHPSESSID – saugo vartotojo informaciją.

Prestashop-[xxx] - numatytas Prestashop cookie, kuris saugo duomenis susijusius su tinklapiu.

IDE – šis slapukas yra naudojamas reklaminių skelbimų nukreipimui, optimizavimui, ataskaitų teikimui ir skelbimų priskyrimui. (2 mėnesiai)

cookie_accepted – atsiranda, kai vartotojas sutinka su naudojamais slapukais svetainėje. (1 metai)

22.1. Pop, up’u.

22.2. Daugiau informacijos apie slapukus, naudojamus „Google Analytics“– interneto priemonės, kurią Internetinė parduotuvė naudoja interneto svetainė statistikos analizei atlikti (įskaitant ir demografinių ir pomėgių duomenų ataskaitas), rasite Google Analytics Privatumo politikoje[t8] .

23.      Klientas gali pakeisti būdą, kuriuo naršyklė naudoja slapukus, įskaitant blokuoti arba ištrinti tuos slapukus, kurie ateina iš Internetinės parduotuvės puslapio ar iš Mobiliosios programėlės. Norint tai padaryti, reik tik pakeisti naršyklės nustatymus. Slapukų šalinimo būdas priklauso nuo naudojamos internetinės naršyklės versijos. Informaciją apie tai, kaip pašalinti slapukus, galima rasti internetinės naršyklės skiltyje „Pagalba“.

24.      Informaciją apie tai, kaip tvarkyti slapukus mobiliajame telefone ar kitame mobiliajame renginyje galima rasti konkretaus mobiliojo telefono ar mobiliojo prietaiso vartotojo instrukcijoje / vadove.

25.      Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad slapukų naudojimo įrenginyje nustatyti apribojimai neleidžia arba ženkliai trukdo tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės puslapiu, nes, pavyzdžiui, neužtikrina galimybės palaikyti prisijungimo sesiją.

 

VI.           BENDRAVIMAS SU ADMINISTRATORIUMI

26.      Bet kuriuo metu Klientas gali tiesiogiai susisiekti su Administratoriumi siųsdamas pranešimą raštu arba elektroniniu paštu Administratoriaus elektroninio pašto adresu, adresais nurodytais šios Politikos įžanginėje dalyje, arba telefonu, skambinant telefono numeriu, nurodytu šios Politikos įžanginėje dalyje ar kreiptis per Socialinį tinklapį Facebook.

27.      Administratorius saugo susirašinėjimą su Klientu statistiniais tikslais, taip pat siekdamas kuo geriau ir operatyviau atsakyti iškylančius klausimus bei saugo susirašinėjimą, susijus su skundų sprendimu ir galimų sprendimų dėl administracinių priemonių nurodytoje Paskyroje taikymu. Tokiu būdu renkami adresai ir duomenys nebus naudojami bendrauti su Klientu kitais nei užklausos gyvendinimo tikslais.

28.      Kai Klientas bendrauja su Pardavėju norėdamas atlikti tam tikrus veiksmus (pavyzdžiui, pateikti skundą) ir užpildo atitinkamą formą, Administratorius gali pakartotinai kreiptis Klientą dėl duomenų perdavimo, įskaitant asmens duomenis, (pavyzdžiui, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir pan.) siekdamas patvirtinti Kliento tapatybę bei sudaryti galimybę susisiekti su Klientu dėl šio klausimo sprendimo. Tai taikoma duomenims, įskaitant asmens duomenis, kuriuos Klientas anksčiau perdavė bei sutiko, kad jie būt tvarkomi. Pateikti tokius duomenis nėra privaloma, tačiau tai gali būti būtina siekiant atlikti Kliento pageidaujamus veiksmus ar gauti jo norimą informaciją.

  

VII.         ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

29.      Administratorius naudoja technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti tvarkomų Asmens duomen apsaugą, atitinkamai pagal pavojų ir saugomų duomenų kategorijas, o ypač apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos, prie jų  neteisėto j gavimo, tvarkymo pažeidžiant galiojančius statymus bei jų pakeitimo, praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo.

30.      Administratorius atitinkamai taiko šias technines priemones, skirtas užkirsti kelią neteisėtam Asmens duomenų perduodamų elektroniniu būdu, įsigijimui ar modifikavimui.

31.      Prieiga prie Paskyros tik naudojant individualų prisijungimo vardą ir slaptažodį.

32.      Jūs galite uždrausti rinkti jūsų asmeninę informaciją šiais būdais:

32.1. Jei nepageidaujate, Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, prisijunkite prie internetinės svetainės www.sidonas.lt, pasirinkite mygtuką „Privatumo politika“, kurį paspaudus atveriamas vidinis „Mano paskyra“ dalies puslapis. Svetainės lankytojai gali savanoriškai atžymėti norimus leidimus ir išsaugoti savo informaciją. Taip pat visais atvejais galite rašyti elektroninį laišką adresu pagalba@sidonas.lt arba skambinti bendruoju klientų konsultavimo telefonu +370 602 34353 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais[t9] .

33.      Mes neparduosime, neplatinsime ar neperleisime jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus kai mes turėsime jūsų leidimą pateikti informaciją arba tai bus teisiškai pagrįsta procedūra. Mes galime naudoti jūsų informaciją ir siųsti trečiųjų šalių reklaminę informaciją jums, jei jūs to pageidaujate.

34.      Jeigu manote, jog informacija kurią mes apie jus kaupiame yra neteisinga ar nepilna, prašome informuokite mus kaip galite greičiau ir mes pataisysime šią informaciją.

 

 

VIII.      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35.      Internetinė parduotuvė gali turėti nuorodą į kitas svetaines. Administratorius ragina susipažinti su interneto svetainių, kurios buvo aplankytos per šias nuorodas, privatumo politika.

36.      Administratorius nustato sau teisę ateityje keisti Politikos nuostatas – šis poreikis gali atsirasti dėl šių svarbių priežasčių :

36.1. funkcionalumo ar Elektroninių paslaugų plėtros, grindžiamos interneto technologijų pažanga, įskaitant naujų technologinių arba techninių sprendimų, turinčių įtakos Politikos nuostatoms, naudojimą / gyvendinimą.

37.      Ši Politikos versija įsigalioja nuo 2018 m. liepos 31 d.