Privatumo Politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

I.                 BENDROSIOS NUOSTATOS

1.           Ši privatumo politika (toliau – Taisyklės arba Privatumo politika) nustato naudojimosi internetine svetaine www.sidonas.lt (toliau – Svetainė arba interneto svetainė) sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų valdymo, rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasi UAB „Sidonas ir Ko“ (toliau – Sidonas arba Bendrovė) valdo, renka ir tvarko asmens duomenis, kai asmuo naudojasi Bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, lankosi interneto svetainėje.

Prašome, atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis Bendrovės paslaugomis. Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi interneto svetaine ar mobiliąja aplikacija turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką.

2.           Visi Svetainės lankytojai, prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Bendrovė valdytų, tvarkytų ir rinktų Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti. Jei Jūs, nesutinkate su kuria nors Privatumo politikos nuostata, parandate teisę lankytis Svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų.

3.           Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima informacijos apie vykstančius renginius, turimą infrastruktūrą, kainodarą, teikiamas paslaugas, Įmonių grupės veiklą, rezultatus, naujienas.

4.           Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Jūs ir toliau naudojatės Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija.

5.           Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti interneto svetaine ir (arba) mobiliąja aplikacija.

 

II.           KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

1.           Mes renkame Jūsų asmens duomenis tik nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir netvarkome Jūsų asmens duomenų jokiais būdais, kurie būtų nesuderinami su šiais tikslais.

2.           Siekdami suteikti jums prieigą prie interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos ir norėdami suteikti jums galimybę naudotis interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija, tvarkome registracijos duomenis.

3.           Sutarčių sudarymui ir vykdymui tvarkome su pirkimu susijusius asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas), kurie būtini, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą Bendrovės klientams, priimti bei vykdyti užsakymus, tinkamai aptarnauti klientus, išrašyti sąskaitas už paslaugas, atlikti skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.

4.           Siekdami gerinti savo paslaugas nuolat vykdome savo veiklos analizę, analizuodami ir valdydami šiuos duomenis: slapukų duomenys ir analitiniai duomenys.

5.           Tiesioginės rinkodaros vykdymui. Siekdami siųsti Jums bendrus ir individualius pasiūlymus, tvarkome rinkodaros duomenis ir suasmenintus rinkodaros duomenis.
Pažymėtina, kad duomenys šiuo tikslu tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą, kurį  turite teisę bet kuriuo metu atšaukti susisiekdami su mumis raštu el. paštu
pagalba@sidonas.lt.

6.           Sutikdami, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs patvirtinate, kad:

6.1.      Esate informuotas (-a) ir suprantat, kad turite teisę:

·             susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie tvarkomi;

·             žinoti, būti informuotas (-a) apie asmens duomenų tvarkymą;

·             reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba reikalauti, kad juos perkeltų;

·             nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu;

·             reikalauti, kad Bendrovė ištrintų mano pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus.

6.2.      Esate informuotas (-a) ir suprantate, kad turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs tokį prašymą Bendrovei šioje politikoje nurodytais kontaktais.

6.3.      Esate informuotas (-a) ir suprantatekad Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus nuo šio sutikimo pateikimo momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšite nesutikimą (tai galėsiu padaryti paspausdamas nuorodą kiekviename el. pašto pranešime arba nurodytais rekvizitais kreipdamasis (-i) į Bendrovę) dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite. Tokiu atveju suprantate, kad Bendrovė nutrauks Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais nuo Jūsų nesutikimo ir/ar sutikimo atšaukimo gavimo Bendrovėje dienos. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo ar iki nesutikimo su tiesiogine rinkodara pareiškimo jau atliktam Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

6.4.      Esate informuotas (-a) ir suprantatekad nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

III.          KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

1)           Registracijos duomenys (esant Jūsų sutikimui ar sudarius sutartį): el. pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, gimimo data, lytis, pristatymo adresas, mokėjimo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu), banko kortelės numeris.

2)           Pirkimų duomenys (sudarius pirkimo – pardavimo sutartį): vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, prekių pristatymo būdą, mokėjimo būdą, mokėjimo informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu), pagrindinę informaciją apie prekes gaunančias trečiąsias šalis, IP adresą.

3)           Slapukai (esant Jūsų sutikimui) – pateikiame slapukų politikoje.

4)           Kontaktinė informacija, atsiliepimai ir paklausimai (esant Jūsų sutikimui ar sudarius sutartį), kai pateikiate mums atsiliepimus, kreipiatės į mus dėl pagalbos arba užduodate mums klausimus, mes galime rinkti: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (arba) kita kontaktinė informacija, kad atsakytume į jūsų atsiliepimus, teiktume pagalbą ar atsakytume į jūsų klausimus. Tai apima jūsų susirašinėjimo su mumis įrašus ir kopijas (įskaitant el. pašto adresus ir telefono numerius), jei tokių yra.

5)           Analitiniai duomenys (teisėto intereso pagrindu): pirkimų istorija; naršymo istorija; mokėjimų istorija; Jūsų įsigytų prekių apžvalgos; apklausų metu pateikti atsakymai; Jūsų ir mūsų tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą ir telefoninius pokalbius.

6)           Rinkodaros duomenys (esant Jūsų sutikimui): vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, įrenginio identifikavimo numerius.

 

IV.         KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS GALI BŪTI RENKAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

1.           Bendrovė gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Bendrove sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. Bendrovės teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Bendrovė siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą, arba kai įrašomi pokalbiai aukščiau paminėtais tikslais. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualizuoti pasiūlymai, paremti kliento individualia analize ar kitais atvejais). Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

 

V.          KAIP PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS? 

1.           Siekdami pateikti Jūsų prašomas prekes ir suteikti paslaugas, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būti siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą.

2.           Jūsų asmens duomenimus yra perduodami paslaugų teikėjams. Jūsų asmens duomenys perduodami paslaugų teikėjams, tokiems kaip pristatymo įmonės, skambučių centrai ir kitos įmonės, teikiančios paslaugas Bendrovei.

3.           Teisinio proceso atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitoms šalims:

3.1.      valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.           Taip pat galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims, kai esame įsitikinę, kad yra būtina atsakyti į teisėtus vyriausybės institucijų reikalavimus ar teisinių procesų atvejais (kaip antai teismo įsakymas, kratos orderis ar šaukimas į teismą).

 

VI.         NUOSAVYBĖ

1.           Svetainė, jos turinys, kodas, domeno pavadinimas, visos autoriaus teisės, prekės ženklai, įmonių pavadinimai ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso Bendrovei ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinės nuosavybės ir kitus teisės aktus.

2.           Be Bendrovės tiesioginio sutikimo Lankytojas neturi teisės dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, suteikti pagal licenciją, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, suformuoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba iš dalies) interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.

 

VII.       JŪSŲ TEISĖS

1.           Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Jūsų teisių įgyvendinimo ir skundus dėl asmens duomenų tvarkymo.

2.           Bendrovės pasitikėjimo telefono numeris +370 602 34353, pasitikėjimo elektroninis paštas pagalba@sidonas.lt arba atvykęs į Bendrovės buveinę, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.           Turite teisę:

1)           kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis;

2)           kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

3)           kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

4)           nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

4.           Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.

5.           Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Jūsų asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su tinkamu Svetainės paslaugų teikimu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

 

VIII.      SLAPUKAI

1.           Bendrovė, siekdama padaryti Jūsų naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Jūsų kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja Jums atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.

2.           Jūs turite galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Bendrovė įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine Jūs sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Bendrovės numatyti slapukai. Šį sutikimą Jūs galite bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

3.           Jūs bet kuriuo metu Svetainėje galite susipažinti kokie slapukai yra naudojami.

 

 

IX.         KIEK ir KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

1.           Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Bendrovė užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

2.           Bendrovė skiria itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendino organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės įgyvendintos saugumo priemonės taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat techninių įrenginių apsaugą.

 

X.          BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.           Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Svetainės ir Jūsų kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

2.           Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Bendrovės valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą. Bendrovė visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų Svetainės veiklos sutrikimų.

 

 

 SLAPUKŲ (COOKIES) POLITIKA

Kas yra slapukai?


Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose. 

Kam mes naudojame slapukus?


Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukus taip pat mes naudojame siekiant individualizuoti jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Slapukais mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.Kokius slapukus mes naudojame?


Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos turinį Jūsų įrenginyje. Techninių slapukų pagalba  užtikrinama interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, bei prisitaikymą prie Jūsų poreikių, pavyzdžiui svetainės atvaizdavimą pritaikyti Jūsų ekrano dydžiui. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimui. Be jų negalima  sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje. 

Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai. 

Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti  interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, padaryti interneto svetainę bei mobiliąją aplikaciją patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti, Jums pageidaujant, funkciniai slapukai padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis, išsaugoti Jūsų pasirinktą prekių krepšelį ir atlieka panašias interneto tinklapio ir mobiliosios aplikacijos Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas.

 
Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Analitiniai slapukai. Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje ar mobiliojoje aplikacijoje Jums būtų naudingi, o prekės aktualios. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informaciją gali būti panaudota siekiant  atvaizduoti populiariausias žiūrėtas prekes, pateikti informaciją apie šiuo metu aktualiausias prekes ir kitą naudingą informaciją Jums naršant.  Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą. 

Tiksliniai (komerciniai) slapukai. Tikslinius (komercinius) slapukus  naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama  naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant , pateikti jums komercinius pasiūlymus. Pavyzdžiui Jums įsigijant mobilų telefoną, pasiūlyti įsigyti tinkamą dėkliuką telefonui. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti  reklamos paslaugų partneriams.

Trečiųjų šalių naudojami slapukai

Esame kruopščiai patikrinę ir atrinkę partnerių sąrašą, kurie yra įsidiegę papildomus slapukus, kurie neturi galimybės pasiekti Jūsų asmens duomenų ir negali būti susieti su konkrečia asmenybe, tačiau įgalina užtikrinti sklandų paslaugos teikimą. Pavyzdžiui leidžia palikti anoniminį komentarą ar atsiliepimą apie mūsų paslaugas, kuriuos analizuojame padedant partneriams.   

Nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis sidonas.lt svetainės funkcijų gali neveikti.

Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti.  Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje arba peržiūrėkite trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms čia: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Opera.

Sidonas.lt naudojami šie slapukai:

       

Slapuko
pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Galiojimo laikas

_ga

Google

2 metai

_gid

Google

1 diena

_gat

Google

1 minutė

SAPISID

Google

2 metai

SID

Google

2 metai

SSID

Google

2 metai

HSID

Google

2 metai

APISID

Google

2 metai

NID

Google

6 mėnesiai

1P_JAR

Google

30 dienų

IDE

Doubleclick

390 dienų

__cfduid

One signal

30 dienų

TawkConnectionTime

TawkConnectionTime

Sesija

mailerlite:webform:shown

Mailerlite

Visą laiką

PrestaShop-xxx

Vartotojo sesijos duomenys

1 diena

cookie_accepted

 

1 metai

_hjAbsoluteSessionInProgress

hotjar

15 min arba sesijos trukmė

_hjid

hotjar

sesija

PHPSESSID

Tinklapio sesijos duomenys, būtini

sesija

fr

facebook

90 dienų

_fbp

facebook

90 dienų

__tawkuuid

Tawk

180 dienų

ss

Tawk

180 dienų

CONSENT

Google

18 metų