Sąlygos ir taisyklės

PIRKIMO TAISYKLĖS

 

 

 

I.  SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

 

1.     sidonas.lt – tinklapis – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.sidonas.lt, kurioje yra parduodamos įvairios prekės ir kurį administruoja privatusis juridinis asmuo UAB „Sidonas ir ko“, juridinio asmens kodas 180886050, adresas Sedos g. 34, LT-87101 Telšiai, Lietuva, šiose Taisyklėse suprantamas kaip Pardavėjas.

 

2.      Pardavėjas – Prekių užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kurio prekės parduodamos tinklapyje www.sidonas.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.

 

3.      Pirkėjas – asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių elektroninėje parduotuvėje www.sidonas.lt.

 

4.      Taisyklės – šios Pirkimo taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui www.sidonas.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

 

5.     Pirkimo – pardavimo sutartis (toliau Taisyklėse gali būti vadinama - Sutartis) – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma elektroninėje parduotuvėje www.sidonas.lt perkamų prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.sidonas.lt suformavo prekių krepšelį, nurodė pristatymo adresą, pasirinko apmokėjimo būdą ir pažymėjo, jog Pirkėjas susipažino su šiomis Taisyklėmis, paspaudė mygtuką „Patvirtinu užsakymą su įsipareigojimu sumokėti. Kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra nustatomos šiose Taisyklėse ir šalys, sudarydamos Sutartį įsipareigoja jomis vadovautis.

6.     Paskyra – Pirkėjo www.sidonas.lt savanoriškai sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra (account).

 

 

II.  BENDROSIOS NUOSTATO

 

1.      Šios Taisyklės yra Pirkėjui ir UAB „Sidonas ir ko“ (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.sidonas.lt susijusios nuostatos.

 

2.      Pirkėjas, vykdydamas Užsakymą ir siekdamas įsigyti Prekes, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis, tuo tikslu elektroninėje parduotuvėje pažymi varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo www.sidonas.lt taisyklėmis, su jomis sutinku ir įsipareigoju vadovautis“. Tik po šio veiksmo atlikimo Pirkėjui sudaroma galimybė tęsti Užsakymą ir vykdyti Prekių pirkimą, taip pat, tada šios Taisyklės tampa privalomomis abiems šalimis (Pirkėjui ir Pardavėjui) ir abi šalys jų įsipareigoja laikytis.

 

3.      Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Paskyros arba elektroninėje parduotuvėje pirkdami prekes.

 

4.      Naudotis elektroninės parduotuvės www.sidonas.lt  paslaugomis turi teisę:

 

4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;  

 

4.2.nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą.

 

4.3.juridiniai asmenys;

 

4.4.visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

5.     Šios Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems www.sidonas.lt, ir visoms pirkimo-pardavimo sutartims, sudaromoms su Pardavėju iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos šiame punkte aptarta tvarka nuo jų paskelbimo www.sidonas.lt

 

6.     Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.sidonas.lt suformavo prekių krepšelį, nurodė pristatymo adresą, pasirinko apmokėjimo būdą ir pažymėjo, jog Pirkėjas susipažino su šiomis Taisyklėmis, paspaudė mygtuką „Patvirtinu užsakymą su įsipareigojimu sumokėti“.

 

7.      Apie Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą – Užsakymo patvirtinimą www.sidonas.lt Pirkėją informuoja išsiųsdamas pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

 

 

III.              PIRKĖJO IR PARDAVĖJO TEISĖS BEI PAREIGOS

 

1.     Pirkėjo teisės:

 

1.1.pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš elektroninės parduotuvės www.sidonas.lt kataloguose pateikiamų prekių

 

1.2.atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka

 

1.3.atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

1.4.pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

 

2.     Pirkėjo pareigos:

 

2.1.Prekės užsakymo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus užsakymo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jeigu iki Prekės pristatymo laiko bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

 

2.2.Pirkėjas, naudodamasis www.sidonas.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.sidonas.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

2.3.Sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

2.4.Būti Užsakymo vykdymo metu nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

 

2.5.Neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėjo atstovus el. paštu pagalba@sidonas.lt. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atliko Pirkėjas.

 

2.6.Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

 

2.7.Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

 

3.     Pardavėjo teisės:

 

3.1.Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

 

3.2.Iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

 

3.3.Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose www.sidonas.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

4.     Pardavėjo pareigos:

 

4.1.Sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, siekti, kad naudojimasis el. parduotuve būtų paprastas, suprantamas ir nebūtų trikdžių vykdant Užsakymą.

 

4.2.Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir, esant poreikiui, komunikuoti su Pirkėju, siekiant užtikrinti tinkamą Užsakymo įvykdymą ir saugų prekių pristatymą.

 

4.3.Gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

4.4.Taisyklėse numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

 

4.5.Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas gali jam pasiūlyti panašią arba analogišką prekę ir apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad Prekė būtų pakeista analogiška preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir atšaukti užsakymą.

 

4.6.Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 

 

IV.  PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMAS

 

1.     Visų Prekių kainos www.sidonas.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

 

2.     Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

 

-        naudojantis elektronine bankininkyste;

 

-        grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo metu (tik pasirinkus pristatymą per kurjerį); 

 

Atsiskaitymo galimybių pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo.

 

3.     Pirkėjui neatlikus mokėjimo per 1 valandą nuo pirkinių krepšelio suformavimo, pirkinių krepšelis yra automatiškai išvalomas ir Pirkėjo pasirinkta prekė iš jo pašalinama, kas reiškia užsakymas nepateikiamas ir pirkimo – pardavimo sutartis su Pardavėju nėra sudaroma.

 

4.     Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. 

 

5.     Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas el. paštu pagalba@sidonas.lt. Tokiu atveju užsakymas yra anuliuojamas ir visi Pirkėjo sumokėti pinigai grąžinami.

 

 

V.   PREKIŲ PRISTATYMAS

 

1.      Pirkėjas turi teisę pasirinkti vieną iš šių įsigytų prekių pristatymo būdų:

a)     Atsiėmimas Omniva paštomate (kaina 2,50 Eur, tačiau nuo 49 Eur pristatymas nemokamas);

 

b)     Atsiėmimas LP Express paštomate (kaina 2,50 Eur, tačiau nuo 49 Eur pristatymas nemokamas);

 

c)     LP Express pristatymas į artimiausią pašto skyrių (kaina 2,50 Eur, tačiau nuo 49 Eur pristatymas nemokamas);

 

d)     LP Express pristatymas į nurodytą adresą (kaina 3,50 Eur, tačiau nuo 49 Eur pristatymas nemokamas).

 

Prekių pristatymas į Kuršių Neriją nevykdomas.

 

2.      Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą (kurjerio paslauga):

 

2.1.Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

 

2.2.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

 

3.      Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva arba į LP EXPRESS paštomatą:

 

3.1.Šiuose punktuose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.

 

3.2.Siuntos iš nurodytų atsiėmimo taškų turi būti atsiimtos per ne ilgesnį kaip 7 (septynių) kalendorinių dienų terminą po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti. Šį terminą nustato konkretų siuntų tašką administruojanti įmonė, todėl šis terminas gali būti trumpesnis / ilgesnis nei nustatyta šiame punkte.

 

4.      Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

 

5.      Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja ne vėiau kaip per 14 kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus.

 

6.      Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

 

7.      Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

 

8.      Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

 

9.      Pristatymo išlaidos el. parduotuvėje į nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos Pirkėjui formuojant užsakymą.

 

 

VI.   PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 

1.     Prekių grąžinimui yra taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatos.

 

2.     Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę(-es), privalo užpildyti prekių gražinimo formą, kurią galite parsisiųsti ČIA. Užpildyta ir pasirašyta forma turi būti išsiunčiama kartu su grąžinama preke Pardavėjui.

 

3.      Prekės gali būti grąžinamos per 14 kalendorinių dienų nuo jų pristatymo dienos.

 

4.     Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, esant Pardavėjo sutikimui, ją pakeisti analogiška, tinkama preke. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus Pardavėjas grąžins ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Pardavėjas neturi analogiškos prekės, sumokėti pinigai bus sugrąžinti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

 

5.     Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Tokie reikalavimai taikomi grąžinamai prekei: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama - visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

 

6.     Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę, turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

 

7.     Jei Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka šio skyriaus 4 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

 

8.     Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje.

 

9.     Jei Pirkėjas priėmė sprendimą grąžinti įsigytas prekes ir pasinaudojo šiame skyriuje įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjui buvo perduota Pirkėjo įsigyta, tinkamos kokybės prekė, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. 

 

10.  Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą.

 

11.  Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu pagalba@sidonas.lt. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo grąžintinas kokybiškas prekes, t.y. Pirkėjas atsisakė sutarties, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.  

 

12.  Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

 

12.1.Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu pagalba@sidonas.lt.

 

12.2.Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 12.1. punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į nurodytame teisės akte pateiktą sąrašą, t.y.:

 

1)     tabaką ir tabako gaminius

 

2)     parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus

 

3)     fotografijos ir kinematografijos prekes

 

4)     spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius

 

5)     audinius

 

6)     kiliminę grindų dangą, išskyrus kilimus ir kilimėlius

 

7)     megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius

 

8)      kūdikių drabužėlius

 

9)      pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius

 

10)  įsiūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius

 

11)  liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius

 

12)  perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją

 

13)  mašinas ir mechaninius įrenginius

 

14)  elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus

 

15)  antžeminio transporto priemones

 

16)  laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius

 

17)  optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus

 

18)  laikrodžius

 

19)  muzikos instrumentus

 

20)  ginklus ir šaudmenis

 

21)  baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus

 

22)  žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis

 

23)  meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus.

 

12.3.Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo grąžintinas prekes.

 

13.  Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

 

13.1.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 

13.2.Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių šio skyriaus 12 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

 

1)     kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

 

2)     kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

 

3)     kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

 

4)     grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

 

13.3.Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 13.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 13.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 13.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

 

13.4.Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę.

 

13.5.Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo gražintinas prekes. 

 

13.6.Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

 

14.  Grąžinimo paslauga yra nemokama nepriklausomai nuo pristatymo būdo.

 

 

VII.   PREKIŲ KOKYBĖ

 

1.     Kokrečios prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 

2.     Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos dokumentuose pateikiamuose kartu su Preke.

 

3.     Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 

4.     Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei:

 

4.1.prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę el. parduotuvėje;

 

4.2.prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

 

4.3.prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

 

5.     Informuojame, kad originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl raginame vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.

 

6.     Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

 

 

VIII.          ATSAKOMYBĖ

 

1.     Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

 

2.     Elektroninės parduotuvės Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.

 

3.     Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, www.sidonas.lt naudojimosi taisyklėmis nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

 

IX.   RINKODARA IR INFORMACIJA

 

1.     Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje svetainėje www.sidonas.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

 

2.     Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

 

3.     Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

4.     Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

5.     Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis www.sidonas.lt, nepriklausomai nuo prekės Pardavėjo, vykdoma www.sidonas.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais

 

 

X.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1.     Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

 

2.     Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

 

3.     Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

4.     Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

5.     Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

6.     Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir www.sidonas.lt tperduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl www.sidonas.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.